Neuropsychologisch Onderzoek

Bij een Neuropsychologisch Onderzoek wordt het cognitieve- en psychologische functioneren van een persoon in kaart wordt gebracht. Onder cognitieve functies worden de diverse denkfuncties verstaan, zoals waarneming, aandacht en concentratie, geheugen, het ruimtelijk inzicht, de taal en spraak en logisch redeneren. Onder psychologische functies wordt verstaan de stemming, de persoonlijkheid, het gedrag en de wijze van probleem oplossen. De neuropsycholoog zal het cognitieve- en psychologische functioneren in kaart brengen door het voeren van gesprekken met de getroffene en diens naasten, het eventueel bestuderen van eerder uitgevoerd psychologische onderzoek, het bestuderen van medische gegevens, het observeren van het gedrag, het afnemen van specifieke tests (mondeling en pen en papier) en het afnemen van vragenlijsten en beoordelingsschalen. Welke tests worden afgenomen is afhankelijk van de vraagstelling.
Deze tests worden afgenomen aan een tafel. Een neuropsychologisch onderzoek neemt meestal een halve tot hele dag in beslag. Het kan zijn dat het onderzoek niet in één keer maar in meerdere keren wordt afgenomen. Dit bijvoorbeeld als u snel vermoeid bent.
Een NPO wordt uitgewerkt en op een later tijdstip besproken met de betrokkene en andere belanghebbenden. De neuropsycholoog zal informatie geven over het cognitief- en psychologisch profiel en zal uitleg geven over de aard van de problematiek en de diagnose. De bevindingen worden op schrift gesteld. Het verslag is bestemd voor de getroffene of aanvrager.
Hoe de testresultaten worden gebruikt hangt af van de vraagstelling van het onderzoek. Ze kunnen bijvoorbeeld een diagnose bevestigen of ondersteunen. De resultaten geven gewoonlijk een profiel van uw sterke en zwakkere kanten en dit profiel is nodig voor het plannen van de behandeling of begeleiding of bijvoorbeeld voor het vinden van een geschikte woonsetting. Met behulp van de sterke kanten kan gekeken worden welke compensatiemogelijkheden er zijn en wat de meest geschikte aanpak is in het dagelijks leven. De bevindingen van neuropsychologisch onderzoek zijn vaak ook belangrijk voor therapieën zoals fysio- en ergotherapie. Soms wordt iemand herhaaldelijk onderzocht om te zien of er een verandering van de stoornissen is opgetreden (bv een verbetering door een behandeling).